Súhlas s GDPR

Ochrana osobných údajov

I.
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.inainterier.sk

sídlo: Priekopská 2001/41, 036 08 Martin Priekopa

IČO: 47391235
    DIČ: 1086325548

 prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránkywww.inainterier.sk

II.
Účel spracúvania osobných údajov

 účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov

 prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.
Zverejnenie údajov

 prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

VI.
Podmienky spracúvania

 prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a GDPR predpis EÚ
prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby
VII.
Práva a povinnosti dotknutej osoby

 zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII.
Poučenie o právach dotknutej osoby

 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať kópiu písomného súhlasu na inainterier@gmail.comKontakt

Ina interier

Priekopská 2001/41
Martin-Priekopa
03608


mob:0907 718 560
Otváracie hodiny :
Pon-Pia-9,00-17,00h
SOBOTA ZATVORENÉ/otvorené len na objednávku/