Zmluvné podmienky:    1.Reklamačný poriadok

                                                 1. Spoločnosť Ina interiér so sídlom  Priekopská 41,Martin-Priekopa,03608,                                                                            IČO: 47391235 ktorá je zapísaná v Obchodnom registri: Okresný úrad Martin, Číslo                                                              živnostenského   registra                                                                                                                                                           (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorým informuje                                                                       spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie výrobkov                                                                  alebo služieb, vrátane údajov o tom, kde môže kupujúci reklamáciu uplatniť, ako aj o                                                            vykonávaní záručných opráv tovaru, v súlade s ustanovením § 18 Zák. č. 250/2007                                                              Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.                                                                          372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o                                                                      ochrane spotrebiteľa“) a príslušnými ustanoveniami Zák. č. 40/1964 Zb.,                                                                               Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky                                                                                          zákonník“).

                                                 2. Tento reklamačný poriadok je podľa ustanovenia § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa                                                       umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste  predávajúceho. Kupujúcemu je                                                                     dostupný aj prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho .
                                                 3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.01.2015

                                                  ČLÁNOK I
                                                 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU
                                                1.1 Podľa ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka, predávajúci zodpovedá za vady,                                                        ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za                                                             vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu                                                               cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
                                                1.2 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci                                                        za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
                                                 1.3 Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne kupujúcemu záruku písomnou formou                                                        (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí, ak predávajúci namiesto                                                                         záručného listu vydá kupujúcemu doklad o kúpe. Dokladom o kúpe je faktúra, ktorá                                                              slúži zároveň ako dodací a záručný list.

                                               ČLÁNOK II
                                               ZÁRUČNÁ DOBA
                                               2.1 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kartónov a prezrieť si tovar.                                                     Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať                                                          písomne ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru. 
                                                V reklamácii je kupujúci povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.                                                                  Reklamovaný tovar je potrebné fotograficky zdokumentovať. Vady musí kupujúci                                                                  uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
                                                2.2 Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je podľa ustanovenia § 620                                                  Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo                                                                     v návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba                                                             pred uplynutím tejto lehoty.
                                                 2.3 Predávajúci v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže poskytnúť záruku                                                                   presahujúcu rozsah záruky uvedenej v bode 2.2, pričom podmienky a rozsah tejto                                                               záruky určí v záručnom liste. 
                                                2.4 Ak ide o použitú vec, napríklad vystavenú vzorku, kupujúci a predávajúci sa môžu                                                         dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
                                                 2.5 Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený                                                         tovar uviesť do prevádzky tretia osoba, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho                                                             uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie prevádzky najneskôr do 3                                                                 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú                                                              súčinnosť.
                                                 2.6 Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až                                                    do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k                                                                    výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia                                                                    nového tovaru.
                                                  2.7 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa                                                         neuplatnili v záručnej dobe. 
                                                  2.8 Reklamovať nie je možné:
                                                  a) strihový materiál, ktorý bol po dodaní kupujúcemu fyzicky upravovaný, t.z., strihaný,                                                        žehlený, šitý, prešívaný, vypraný, chemicky čistený a pod. 
                                                  Strihový materiál je možné reklamovať len v pôvodnom stave a v pôvodnom strihu a                                                            rozmere.

                                                  ČLÁNOK III
                                                 MIESTO REKLAMÁCIE
                                                 3.1 Kupujúci si uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady v sídle predávajúceho, ktorým                                                      je  Ina interier,Priekopská 41,Martin-Priekopa 03608
                                                  3.2 Predávajúci v mieste určenom na prijímanie reklamácií zabezpečí prítomnosť osoby                                                       poverenej vybavovať reklamácie.

                                                 ČLÁNOK IV
                                                 PRIEBEH REKLAMAČNÉHO KONANIA
                                                4.1 Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, resp. poskytnutí služby a                                                       záručný list ak bol predávajúcim vystavený. Reklamácia začína dňom podania                                                                     reklamácie.
                                                 4.2 Pokiaľ kupujúci nedokáže predložiť jednoznačný doklad o zakúpení a tento je možné                                                     dohľadať predávajúcim, reklamácia začína dňom, kedy bol doklad dohľadaný.
                                                 4.3 Pokiaľ by uplatnenie práv zodpovednosti za vady spôsobovalo vážne problémy, najmä                                                  z dôvodu, že výrobok nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným                                                          spôsobom alebo sa jedná o výrobok, ktorý je namontovaný, posúdi predávajúci                                                                    reklamáciu po dohode s kupujúcim  priamo na mieste alebo iným vhodným                                                                          spôsobom. Kupujúci je v takomto prípade povinný poskytnúť predávajúcemu                                                                        potrebnú  súčinnosť.
                                                4.4 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je                                                            povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa príslušných ustanovení Občianskeho                                                        reklamácie. Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným                                                       z nasledovných spôsobov: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie                                                       kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na                                                           prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
                                               4.5 Spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia kupujúceho určí predávajúci                                                        ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia                                                             reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické                                                                  zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia                                                                  reklamácie.
                                              4.6 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených                                                  prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať                                                              dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie                                                                reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku                                                          za nový výrobok.
                                              4.7 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné                                                       potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však                                                              spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá                                                              písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
                                              4.8. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na výrobku opotrebovaním                                                                  spôsobeným bežným používaním výrobku, alebo ktoré vyplývajú z povahy výrobku.                                                              Predávajúci nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené kupujúcim alebo ktoré                                                              vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho alebo                                                                mechanickým poškodením. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v                                                                        dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci nemá vplyv.
                                             4.9 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a                                                      riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
                                             4.10 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa                                                          vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú                                                                        neprimerané  náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
                                             4.11 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za                                                                     bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
                                             4.12 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne                                                     užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od                                                                   zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné                                                                vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo                                                                väčší počet vád vec riadne užívať.
                                              4.13 Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu  .                                                                         4.14 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva ako keby                                                    išlo o vadu neodstrániteľnú.
                                             4.15 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, je na                                                                    kupujúcom, ktoré z práv si u predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva                                                             nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť svoj nárok.
                                             4.16 Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje                                                              zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru. V prípade ak kupujúci uplatní nárok na                                                          odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť aj prípadný tovar, ktorý obdržal pri kúpe                                                                    reklamovaného tovaru ako dar.

                                                  ČLÁNOK V MOŽNOSŤ VRÁTENIA TOVARU
                                              5.1 Kupujúci môže za podmienok stanovených predávajúcim vrátiť riadne zakúpený                                                             tovar. Možnosť vrátenia tovaru sa nepovažuje za reklamáciu.
                                              5.2 Z tovaru s otvoreným alebo poškodeným balením bude kupujúcemu strhnutá zrážka                                                       z predajnej ceny vo výške 30%.
                                               5.3. Z montovaného tovaru a tovaru bez pôvodného obalu bude kupujúcemu strhnutá                                                           zrážka z predajnej ceny vo výške 30 – 50%. Výšku zrážky z ceny určuje                                                                               pracovník oddelenia  služieb zákazníkom podľa zhodnotenia stavu tovaru.
                                                5.4 Predmetom vrátenia nemôže byť nasledovný tovar: metrový textil, použitá posteľná                                                      bielizeň, zlacnený a výpredajový tovar.

                                                 ČLÁNOK VI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
                                                6.1 Kupujúci zakúpením tovaru súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho.
                                                 6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri                                                                           rešpektovaníustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.                                                              Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol                                                                      zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.                                                                                                   Všeobecné obchodné podmienky

                                                            Orgán dozoru:   
                                                            Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
                                                             Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
                                                             Predmestská 71, P. O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
                                                             Odbor výkonu dozoru
                                                              tel. č.: 041/ 7632 130
                                                               fax  č.: 041/ 7632 139 
                                                           Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti INA interiér.

                                                    I. Základné ustanovenia
                                                    Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na                                                                       jednej strane je spoločnosť INA interiér, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a                                                               na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).
                                                     Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
                                                     Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy                                                               nekoná  v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej                                                                       činnosti.
                                                      Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP                                                                 sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako                                                                 aj súvisiacimi  predpismi.
 
                                                     Podnikateľom sa rozumie:
                                                    • osoba zapísaná v obchodnom registri,
                                                    • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
                                                     • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa                                                                      osobitných predpisov,
                                                     • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie                                                                     podľa osobitného predpisu.
                                                     Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne                                                                           neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia                                                                   príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení                                                                   neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek                                                                           rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
                                                     Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých                                                                   neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení                                                                    platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci                                                              ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
                                                      Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke                                                                        predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek,                                                                     obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem,                                                               ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

                                                       Kúpna zmluva 
                                                       Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie                                                                   ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním                                                                       objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto                                                                      prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na                                                                  zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto                                                                    potvrdenia je aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho.                                                                        Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na                                                                        základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. 
                                                       Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná                                                                           objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je                                                                               uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu                                                                podnikateľovi s týmto jeho návrhom

 
                                                         Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené                                                                                    výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi                                                                        Slovenskej republiky. 
                                                         Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
                                                        Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od                                                                jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za                                                                     účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.                                                                 Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú                                                                   z rejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne                                                                           popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju                                                                               skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých                                                                            portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia                                                                               kupujúcim.
                                                        Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď)                                                                 pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife                                                                                           telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

                                                       II. Bezpečnosť a ochrana informácií
                                                           Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k                                                                 uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií                                                                                          predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s                                                                             výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa                                                                     objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje                                                                  tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na                                                                        zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným                                                                            kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových                                                                        akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade                                                                    s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z.,                                                                      O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva                                                                                predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných                                                                    údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre                                                                       marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných                                                                                  oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia                                                                         nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu zmluvného partnera                                                                            predávajúceho, INA interiér. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje                                                                   právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu                                                                                             (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať                                                                      vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach                                                                      k týmto údajom.

                                                       III. Prevádzková doba :Po-Pia:9:00-17,00hod
                                                       Objednávky cez internet:
                                                       Otváracia doba: Po – Pia: 9:00 – 17:00

                                                        IV. Ceny
                                                             Všetky ceny sú zmluvné. V online eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.                                                                         Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov,                                                                         ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných                                                                            poplatkov za dopravné a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri                                                                            uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. 
                                                              Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný                                                                               tovar INA interiér ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov,                                                                        marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej                                                                            prevádzkovanom eshope. 

                                                                 V.       Objednávanie
                                                                Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci                                                                                       spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s                                                                                     celkovou cenou vrátane DPH,ktora bude  udana v objednávke.

 


Kontakt

Ina interier

Priekopská 2001/41
Martin-Priekopa
03608


mob:0907 718 560
Otváracie hodiny :
Pon-Pia-9,00-17,00h
SOBOTA ZATVORENÉ/otvorené len na objednávku/